מדיניות פרטיות

א. כללי

 1. מדיניות פרטיות המפורטת מטה תחול עבור שימוש באתר זה (הדבש של עידו www.ido-honey.co.il) ו/או אתר אחר שיחליף אותו ו/או יתווסף אליו (“האתר”).
 2. להלן הנהלים שלפיהם פועל האתר ביחס לפרטיות המשתמשים בו וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר לאתר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף על ידי האתר בעת השימוש באתר (להלן “מדיניות הפרטיות”).
 3. בעת רכישה באתר “הדבש של עידו”, נמסר על ידי הגולש ביודעין מידע אישי. חלק מהמידע אינו מזהה אישית ואינו נשמר לצד פרטים אישיים כדוגמת מידע סטטיסטי ומצטבר. מידע סטטיסטי כולל בין היתר עמודי אתר ומוצרים באתר עליהם מתעכב הגולש בעת ביקורו באתר.
 4. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה הנמסר על ידי גולש המבצע רכישה ו/או הרשמה למועדון לקוחות ובנוסף על מידע סטטיסטי הנאסף אודות אופי הגלישה באתר.
 5. “הדבש של עידו” אינו נושא בכל אחריות בגין שימוש במידע של גולשים המתקבל שלא באמצעותם, על ידי צדדים שלישיים, לרבות משתמשי קצה אחרים (יוצרים תומכים ומבקרים) גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר ואשר אינם בשליטת הדבש של עידו. בכל מקרה של ספק, באחריות הגולש לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו גוף/אתר/יוצר/חברה.

ב. רכישה באתר

 1. בעת ביצוע רכישה מזין הגולש פרטים אישיים לרבות פרטי אמצעי תשלום שברשותו
 2. יובהר, כי הפרטים המבוקשים נחוצים והכרחיים לצרכי ביצוע עסקאות רכישה.

ג. מאגר מידע

 1. ייתכן והמידע שנאסף אודות הגולש יישמר במאגרי המידע של “הדבש של עידו”.

ד. השימוש במידע

 1. השימוש במידע המתקבל מגולש יעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין השאר, עבור המטרות הבאות:
 1. לאפשר שימוש אישי בשירות שהאתר מציע.
 2. שיפור ושדרוג לצד עריכה ושינוי השירותים והתכנים המפורטים באתר.
 3. לאפשר ביצוע עסקאות רכישת מוצרים באתר.
 4. פרסום מידע ותכנים.
 5. התאמה מירבית של מודעות ו/או הצעות פרסומיות אשר יוצגו בעת גלישת הגולש.
 1. המידע שישמש את “הדבש של עידו” יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאין בו שום זיהוי אישי.
 2. “הדבש של עידו” שומר לו את הזכות לתעד את כל המידע הנקלט מן הדפדפן שברשות הגולש לרבות כתובת ה – IP שלו וכן את מהלך ואופי הגלישה שלו. בהסכמתך להסכם תנאי השימוש שלעיל, הנך מביע הסכמתך כי התיעוד הנ”ל יבוצע על ידי הדבש של עידו לצרכים הבאים:
 1. יצירת קשר
 2. משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך (בין על ידי “הדבש של עידו” ובין על ידי מי מטעמו) באמצעות דואר אלקטרוני, לרבות הודעות מייל, אלא אם תצוין בכתב בפני הדבש של עידו בקשת הסרה מרשימת התפוצה. פנייה זו תעשה למחלקת שירות הלקוחות בכתובת ido.honey78@gmail.com  
 3. רכישה נוספת עתידית באתר.
 4. מניעת שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.

ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

 1. “הדבש של עידו” מתחייבים בזאת שלא למכור ו/או להעביר שום מידע אישי הנמסר על ידי הגולשים באתר.
 2. על אף האמור לעיל, “הדבש של עידו” תהייה רשאית לחשוף את המידע האישי, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכל אחד מן התנאים הבאים:
 • לשם אספקת השירותים השוטפים באתר, כדוגמת העברת פרטי התקשרות לחברת השליחויות ו/או פרטי כרטיס אשראי לחברת הסליקה באינטרנט. יודגש כי אלא אם נאמר והוסכם אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר לשימוש ההכרחי לשם מתן השרות שלשמו הועבר המידע.
 • הסכמת הגולש בפני מפעיל האתר לחשוף מידע זה;
 • במקרה בו “הדבש של עידו” ימצאו כי הגולש מפר את תנאי השימוש או מנוגדות לחוק, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בין הגולש באתר לבין “הדבש של עידו” אשר תחייב את חשיפת הפרטים האישיים של הגולש.
 • כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למפעיל האתר למסור פרטים אישיים של גולש זה או אחר או לצד שלישי;
 • במקרה שבו “הדבש של עידו” יעביר את פעילות האתר לתאגיד כלשהו בכל צורה שהיא וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

ו.  Cookies

 1. לצורך פעילותו השוטפת התקינה עשוי האתר להשתמש ב”עוגיות” (Cookies) לרבות לשם אימות פרטים ולאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, על מנת להתאים את האתר להעדפות הגולש האישיות ולשם אבטחת מידע.
 2. בפני הגולש עומדת האופציה להגדיר בדפדפן חסימת שימוש בעוגיות.

ז. פרסומות של צדדים שלישיים

 1. הדבש של עידו שומר לעצמו הזכות לאפשר פרסום באתר של חברות אחרות. מודעות פרסומיות מסוג זה מגיעות ממחשב החברה המפרסמת. בכדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשב הגולש. השימוש שחברות אלה עושות ב Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.

ח. אבטחת מידע

 1. הדבש של עידו מתחזק באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע במטרה לצמצם סיכונים לחדירה בלתי מורשית של גורם שלישי, יובהר בזאת כי אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, הדבש של עידו אינו מתחייב כי המידע המאוחסן בו חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

ט. זכות לעיין במידע

 1. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”) כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם המצא כי מידע אודותיו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת תעשה למחלקת שירות הלקוחות של הדבש של עידו בכתובת הדואר האלקטרוני ido.honey78@gmail.com
 2. בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית עתידית, זכאי הגולש על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שמידע זה אודותיו יימחק ממאגר המידע.

י. שינויים במדיניות הפרטיות

 1. מדיניות הפרטיות של האתר עשויה להשתנות בכל עת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, תפורסם הודעה מתאימה באתר ו/או תישלח הודעת דואר אלקטרוני בדבר השינוי. מדיניות הפרטיות העדכנית נגישה תמיד באתר תחת הקישור “מדיניות פרטיות” בתחתית העמוד.

 

מהות האתר
אתר הדבש של עידו (להלן “האתר”) הוא אתר למכירת דבש ומוצריו וכן מספק מידע כללי בנושאים אלו. הנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

עדכון פרטים ותעריפים

השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים. 

קניין רוחני
האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר הדבש של עידו ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר הדבש של עידו. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

תוכן האתר
אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

קישורים חיצוניים
קישורים מהרשת שנמצאים מחוץ לאתר ומפנים לאתר הדבש של עידו אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

זכויות יוצרים
התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של אתר הדבש של עידו ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3 (למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש במידה ויש חשד להתנהלות שאינה הולמת.

הגנה על פרטים אישיים
הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות אתר הדבש של עידו.

גילוי נאות
באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

איזור שיפוט
בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז באר שבע.

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

Scroll to Top
דילוג לתוכן